top of page

387 - מיינקראפט JavaScript מתחילים

32 מפגשים - ימי שני 17:30

  • מתחיל בתאריך: 29 ביולי
  • 2,800 שקלים חדשים
  • 71337d7e-6998-4ad3-93bd-a5d76f7a2c22

מקומות פנויים


תאור הקורס

Minecraft Education Javascript מתחילים מטרות הקורס: הקורס הינו קורס המקנה לתלמיד מיומנויות תכנות בסיסיות ומורכבות: לולאות, התניות, משתנים, פונקציות ועוד. כמו כן הקורס עוסק בפיתוח חשיבה מחשובית לפתרון בעיות, תכנון תהליכים ליצירת פרויקטים ופיתוח ראייה מרחבית בתוך עולם תלת מימדי. בנוסף, הקורס מהווה היכרות ראשונית עם שפת Javascript. תוכן הקורס: מפגש 1 שיעור פתיחה - מושגי יסוד בתכנות. מבוך אינטראקטיבי ובו הילדים יבצעו משימות וחידות כמבוא לקורס מפגש 2-4 משתנים: לימוד בסיסי של המושג משתנה. סוגי משתנים משתנים מספריים. הצגת משתנים ב JavaScript מפגש 5-6 עבודה עם מחרוזות, שרשור,עבודה תוים של מחרוזת, עבודה עם תתי מחרוזות. בניית מחרוזות ב JavaScript יצירת מיני פרוייקט - הגרלת אות ובניית אות שהוגרלה בענק במיינקראפט מפגש 7-8 אירועים. אירועי משתמש - תזוזה, שימוש בחפץ, הליכה מפגש 9-10 אירועי בלוקים - בניה, הריסה. תרגול ארועים ב JavaScript. מפגש 11-15 תנאים ולוגיקה. לימוד אופרטורים, השוואות, else...if, משתנים בוליאניים. בניית מבוך במיינקראפט בצורה אוטומטית על ידי שימוש בהתניות. תכנות סוכן ללכת ולעבור כל מבוך שנתן לו. בניית תנאים לוגיים ב JavaScript מפגש 16 משחק כוחות העל- בניית משחק המשלב תנאים, משתנים ואירועים. הילדים יבנו משחק אינטראקטיבי שיעניק להם כוחות על במשחק, הבנייה תעשה על ידי שימוש בכלי התכנות שרכשו עד כה) משתנים, אירועים ותנאים(. בשיעור זה יבנו את הפלטפורמה הבסיסית של המשחק ויתחילו בבנייית הקוד. מפגש 17 המשך משחק כוחות העל. בשיעור זה יסיימו התלמידים לכתוב את הקוד של המשחק, ויחברו את כלל חלקי הקוד השונים למשחק שלם. מפגש 18 - שיעור שיא הצגת פרויקטים עם ההורים מפגש 19 ראייה מרחבית - הבנת צירי המרחב, היכרות מעמיקה עם פקודות המיקום, פעולות על קואורדינטות, פרויקט בניית הצירים. מפגש 20 ראייה מרחבית - המשך פרויקט בניית הצירים חלק ב'. מפגש 21-23 לולאות - הבנת חשיבות הלולאות ואופן השימוש בהן, שימוש בלולאות מתקדמות: חזור כל עוד , לעולמים , הבנה עמוקה יותר של המושג תנאים. בניית לולאות ב JavaScript מפגש 24 פרמטרים - קבלת קלט מהשחקן בפעולות, שימוש בקלט, הבנת פרמטרים ביחס למשתנים מפגש 25-26 פונקציות - קוד משוכפל, שימוש במשתנים בתוך הפונקציות, יעילות וכתיבת קוד ברור. בניית פונקציות ב JavaScript מפגש 27 משחק לבה חלק א' - משחק המשלב לולאות, אירועים, תנאים, משתנים. הילדים יבנו משחק כפרויקט מסכם לקורס ובו יעשו שימוש בכלל הכלים שרכשו. יצירת פלטפורמה למשחק, התעסקות במיקומים. מפגש 28 משחק לבה חלק ב' - שימוש בפונקציות בקוד המשחק, שימוש במספרים אקראיים, שימוש בתנאים. מפגש 29 משחק לבה חלק ג' - חיבור כלל פונקציות המשחק ביחד, יצירת קוד שלם למשחק, שדרוג המשחק על ידי תוספות ובונוסים. מפגש 30-32 הצגת משחק הלבה בקוד JavaScript עבודה על פרוייקט אישי


מפגשים


bottom of page