top of page
לא זמין

מיינקראפט JavaScript למתחילים - 363

כיתות ד'-ו' 24 מפגשים - ימי שני 16:45

  • הסתיים
  • 2,100 שקלים חדשים
  • dd04ed59-606f-461f-9069-d116ec887ce6

מקומות פנויים


תאור הקורס

מטרות הקורס: הקורס הינו קורס מתקדם, המקנה לתלמיד מיומנויות תכנות בסיסיות ומורכבות: לולאות, התניות, משתנים, פונקציות ועוד. כמו כן הקורס עוסק בפיתוח חשיבה מחשובית לפתרון בעיות, תכנון תהליכים ליצירת פרויקטים ופיתוח ראייה מרחבית בתוך עולם תלת מימדי. בנוסף, היכרות ראשונית עם שפת Javascript. מפגש 1 שיעור פתיחה - מושגי יסוד בתכנות. מבוך אינטרקטיבי ובו הילדים יבצעו משימות וחידות כמבוא לקורס מפגש 2 משתנים: לימוד בסיסי של המושג משתנה. היכרות ועבודה עם מחרוזות, שרשור, הדפסות. מפגש 3 משתנים המשך: פעולות על משתנים. בניית פעולות חשבוניות, שימוש במספרים , היכרות עם מספרים רנדומליים. מפגש 4 אירועים. אירועי משתמש )תזוזה, שימוש בחפץ, הליכה(, אירועי בלוקים )בניה, הריסה(. מפגש 5 תנאים ולוגיקה. לימוד אופרטורים, השוואות, else...if. מפגש 6 משחק כוחות העל- בניית משחק המשלב תנאים, משתנים ואירועים. הילדים יבנו משחק אינטרקטיבי שיעניק להם כוחות על במשחק, הבנייה תעשה על ידי שימוש בכלי התכנות שרכשו עד כה )משתנים, אירועים ותנאים(. בשיעור זה יבנו את הפלטפורמה הבסיסית של המשחק ויתחילו בבנייית הקוד. מפגש 7 המשך משחק כוחות העל. בשירו זה יסיימו התלמידים לכתוב את הקוד של המשחק, ויחברו את כלל חלקי הקוד השונים למשחק שלם. מפגש 8 ראייה מרחבית - הבנת צירי המרחב, היכרות מעמיקה עם פקודות המיקום, מיקום כמשתנה וחיבור מיקום, פרויקט בניית הצירים. מפגש 9 ראייה מרחבית - המשך פרויקט בניית הצירים חלק ב'. מפגש 10 לולאות - הבנת חשיבות הלולאות ואופן השימוש בהן, שימוש בלולאות מתקדמות: חזור כל עוד , לעולמים , הבנה עמוקה יותר של המושג תנאים. מפגש 11 פרמטרים - קבלת קלט מהשחקן בפעולות, שימוש בקלט, הבנת פרמטרים ביחס למשתנים. מפגש 12 פונקציות - שכפול קוד במקומות שונים, שינוי משתנים בתוך הפונקציות, לימוד על יעילות וכתיבת קוד ברור. מפגש 13 משחק לבה חלק א' - משחק המשלב לולאות, אירועים, תנאים, משתנים. הילדים יבנו משחק כפרויקט מסכם לקורס ובו יעשו שימוש בכלל הכלים שרכשו. יצירת הפלטפורמה למשחק, התעסקות במיקומים. מפגש 14 משחק לבה חלק ב' - יצירת פונקציות בתוך המשחק, שימוש במספר אקראי, שימוש בתנאים. מפגש 15 משחק לבה חלק ג' - חיבור כלל פונקציות המשחק ביחד, יצירת קוד שלם למשחק, שדרוג המשחק על ידי תוספות ובונוסים. מפגש 16 הצגת משחק הלבה בקוד. עבודה ראשונית עם השפה JS. מפגשים 18-17 התחלה של בניית חדר בריחה בפירמידה כתיבת הקוד של הפירמידה. שימוש בלולאות, לימוד פרמטרים, פונקציות ואופן השימוש בהם בשפת תכנות JS. הפעלת הפונקציות מספר פעמים עם ערכים שונים על ידי שימוש בפרמטרים. 19-20 מפגש היכרות עם עולם הרדסטון, מושגים בסיסיים במעגלים חשמליים. קלט ופלט ברדסטון. התלמידים יתנסו בהרכבת מספר מעגלי רדסטון בעלי רכיבים שונים. 21-24 מפגש בניית הקוד למשחק 'חדר הבריחה'. בשיעורים אלה יפתחו הילדים את חדרי הבריחה שלהם תוך שימוש בכל החומר הנלמד


bottom of page