top of page

כיתות ג׳-ד׳ - מבוא לתכנות באמצעות מיינקראפט

הילדים יזכו לסיור מרתק בעולם דמיוני שבו ילמדו בצורה ייחודית ומאתגרת של עקרונות בסיסיים ומתקדמים בתכנות. 

במהלך הקורס, התלמידים יפתחו את הדמיון והיצירתיות וישתמשו בכלים תכנותיים על מנת להקים עולמות מיינקראפט מופלאים. 

bottom of page