top of page

מדיניות ביטולים

ביטול רכישה על ידי המשתמש

1. ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני או הודעת ווטסאפ, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים להלן.

2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול דרך ההיי טק על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן)'.

3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס אונליין בהודעה בכתב כמפורט להלן:

3.1 ביטול שיעשה תוך עד וכולל ארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום:

3.1.1 מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם.

3.1.2 על אף האמור בסעיף 3.1.1 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת
הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.

3.2 ביטול לאחר תחילת הקורס ועד תום השיעור הרביעי – יוחזר מחיר הקורס בקיזוז 10% מהמחיר המלא (ללא הנחות).

3.3 ביטול לאחר השיעור הרביעי ועד לשיעור 11 כולל, ינתן החזר בקיזוז התשלום היחסי עבור הקורס + חודש דמי ביטול.

3.4 ביטול לאחר השיעור ה 11 ועד לשיעור 23 כולל, ינתן החזר בקיזוז התשלום היחסי עבור הקורס + חודש וחצי דמי ביטול.

3.5 ביטול לאחר השיעור ה-20 לא יזכה בהחזר כלל.

3.6 ביטול קורס דיגיטלי (קורס למידה עצמית):

3.6.1 ביטול עד לשליחת הקורס ללקוח בקישור, מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם. ביטול לאחר שנשלח הקישור לקורס ללקוח שרכש לא ניתן לבטל.

3.7 ביטול קורס פרונטלי: כמו קורס אונליין.

4. החזר כספי לאחר תחילת הקורס– אשר המשתמש יהיה זכאי לו בכפוף לתתי-סעיף 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 זה וליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

5. דמי הביטול יגבו על יד דרך ההיי טק ו/או מי מטעמה.

6. דרך ההיי טק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:

6.1 טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

6.2 לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

bottom of page