מדיניות ביטולים

ביטול רכישה על ידי המשתמש

1. ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני או הודעת ווטסאפ, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים להלן.

2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול דרך ההיי טק על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן)'.

3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס בהודעה בכתב כמפורט להלן:

      3.1 ביטול שיעשה תוך עד וכולל ארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום:

           3.1.1 מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם.

         3.1.2 על אף האמור בסעיף ‏3.1.1 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.

         3.1.3 ביטול לאחר תחילת הקורס ועד תום השיעור השני - יוחזר החלק היחסי של הקורס, שטרם נצרך, ביחס למחיר הקורס המלא, בניכוי דמי ביטול בשיעור חמישה (5) אחוזים ממחיר הקורס המלא, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם.

         3.1.4 ביטול לאחר השיעור השני ובחודש הראשון לקורס, ינתן החזר בקיזוז החודש הראשון במלואו ובניכוי 10% מעלות הקורס כדמי ביטול.

          3.1.5 ביטול לאחר החודש הראשון לא יזכה בהחזר כלל.

     3.2. ביטול קורס דיגיטלי : 

          3.2.1 ביטול עד לשליחת הקורס ללקוח בקישור, מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם. ביטול לאחר שנשלח הקישור לקורס ללקוח שרכש לא ניתן לבטל.

     3.3 ביטול קורס פרונטלי: כמו קורס אונליין סעיף 3.1

     3.4 ביטול מחנה:

          3.4.1 ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת המחנה יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.

          3.4.2 ביטול משבעה ימים לפני פתיחת המחנה ועד יום פתיחתו, מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם.

          3.4.3 מרגע תחילת המחנה לא ניתן לבטל ולא ינתן החזר כספי בגין ביטול.

 

4. החזר כספי לאחר תחילת הקורס– אשר המשתמש יהיה זכאי לו בכפוף לתתי-סעיף 3.1,3.2,3.3,3.4 זה וליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 28 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

5. דמי הביטול יגבו על יד דרך ההיי טק ו/או מי מטעמה. 

6. דרך ההיי טק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:

   6.1 טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

   6.2 לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.